Home / دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پیرزاده – پیله‌رود

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پیرزاده – پیله‌رود ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پیرزاده – پیله‌رود  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پیرزاده – پیله‌رود

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پیرزاده – پیله‌رود دوره های بدون کنکور واحد پیرزاده – پیله‌روددانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اناویز – اندرق

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اناویز – اندرق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اناویز – اندرق  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اناویز – اندرق

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اناویز – اندرق دوره های بدون کنکور واحد اناویز – اندرقدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوعلی – اوصالوی کاظم

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوعلی – اوصالوی کاظم ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوعلی – اوصالوی کاظم  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوعلی – اوصالوی کاظم

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوعلی – اوصالوی کاظم دوره های بدون کنکور واحد اوعلی – اوصالوی کاظمدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بودالالو – بیله‌درق

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بودالالو – بیله‌درق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بودالالو – بیله‌درق  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بودالالو – بیله‌درق

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بودالالو – بیله‌درق دوره های بدون کنکور واحد بودالالو – بیله‌درقدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دیلزه – زبکا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دیلزه – زبکا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دیلزه – زبکا : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دیلزه – زبکا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دیلزه – زبکا دوره های بدون کنکور واحد دیلزه – زبکا دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسپوغه – اسکی بغداد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسپوغه – اسکی بغداد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسپوغه – اسکی بغداد : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسپوغه – اسکی بغداد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسپوغه – اسکی بغداد دوره های بدون کنکور واحد اسپوغه – اسکی بغداد دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سپورغان – سلیم کندی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سپورغان – سلیم کندی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سپورغان – سلیم کندی : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سپورغان – سلیم کندی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سپورغان – سلیم کندی دوره های بدون کنکور واحد سپورغان – سلیم کندی دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد الواچ – المان آباد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد الواچ – المان آباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد الواچ – المان آباد : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد الواچ – المان آباد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد الواچ – المان آباد دوره های بدون کنکور واحد الواچ – المان آباد دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چغالو – حوری ‌لر

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چغالو – حوری ‌لر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چغالو – حوری ‌لر : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چغالو – حوری ‌لر

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چغالو – حوری ‌لر دوره های بدون کنکور واحد چغالو – حوری ‌لر دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آغبلاغ علمدار – آغکند ثمرق

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آغبلاغ علمدار – آغکند ثمرق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آغبلاغ علمدار – آغکند ثمرق   : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آغبلاغ علمدار – آغکند ثمرق

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آغبلاغ علمدار – آغکند ثمرق دوره های بدون کنکور واحد آغبلاغ علمدار – آغکند ثمرقدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دیزج خلیل – دریان

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دیزج خلیل – دریان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دیزج خلیل – دریان  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مطلب