Home / دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دوشمیان – ده جامی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دوشمیان – ده جامی با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دوشمیان – ده جامی می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون …

ادامه مطلب

رشته های دانشگاه آزاد واحد تازه‌آباد مجید – تازه‌آباد مولائی

رشته های دانشگاه آزاد واحد تازه‌آباد مجید – تازه‌آباد مولائی در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد تازه‌آباد مجید – تازه‌آباد مولائی شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد تازه‌آباد مجید – تازه‌آباد مولائی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد تازه‌آباد مجید – تازه‌آباد مولائی با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد تازه‌آباد مجید – تازه‌آباد مولائی می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته …

ادامه مطلب

رشته های دانشگاه آزاد واحد خوش‌مکان علیا – خیل‌فیاتک یکن

رشته های دانشگاه آزاد واحد خوش‌مکان علیا – خیل‌فیاتک یکن در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد خوش‌مکان علیا – خیل‌فیاتک یکن شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد خوش‌مکان علیا – خیل‌فیاتک یکن

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد خوش‌مکان علیا – خیل‌فیاتک یکن با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد خوش‌مکان علیا – خیل‌فیاتک یکن می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته …

ادامه مطلب

رشته های دانشگاه آزاد واحد پرتاله – پش‌آباد

رشته های دانشگاه آزاد واحد پرتاله – پش‌آباد در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد پرتاله – پش‌آباد شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد پرتاله – پش‌آباد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد پرتاله – پش‌آباد با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد پرتاله – پش‌آباد می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مطلب

رشته های دانشگاه آزاد واحد سیاسران سفلی – سیاسران علیا

رشته های دانشگاه آزاد واحد سیاسران سفلی – سیاسران علیا در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد سیاسران سفلی – سیاسران علیا شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سیاسران سفلی – سیاسران علیا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سیاسران سفلی – سیاسران علیا با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سیاسران سفلی – سیاسران علیا می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد وسنه – وشکلان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد وسنه – وشکلان با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد وسنه – وشکلان می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مطلب

رشته های دانشگاه آزاد واحد وسنه – وشکلان

رشته های دانشگاه آزاد واحد وسنه – وشکلان در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد وسنه – وشکلان شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند …

ادامه مطلب

رشته های دانشگاه آزاد واحد بلکر – بناوچله

رشته های دانشگاه آزاد واحد بلکر – بناوچله در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بلکر – بناوچله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بلکر – بناوچله با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بلکر – بناوچله می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد پلوسرکان – پیرباباعلی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد پلوسرکان – پیرباباعلی با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد پلوسرکان – پیرباباعلی می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مطلب

رشته های دانشگاه آزاد واحد پلوسرکان – پیرباباعلی

رشته های دانشگاه آزاد واحد پلوسرکان – پیرباباعلی در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بندول – بوریدر

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بندول – بوریدر با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بندول – بوریدر می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مطلب

رشته های دانشگاه آزاد واحد بندول – بوریدر

رشته های دانشگاه آزاد واحد بندول – بوریدر در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد بندول – بوریدر شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد بندول – بوریدر …

ادامه مطلب

رشته های دانشگاه آزاد واحد گادمه گتر – گاوآهن تو

رشته های دانشگاه آزاد واحد گادمه گتر – گاوآهن تو در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد گادمه گتر – گاوآهن تو شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد گادمه گتر – گاوآهن تو

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد گادمه گتر – گاوآهن تو با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد گادمه گتر – گاوآهن تو می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد محمدآباد خرزه – میرکی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد محمدآباد خرزه – میرکی با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد محمدآباد خرزه – میرکی می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون …

ادامه مطلب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد محمدآباد خرزه – میرکی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد محمدآباد خرزه – میرکی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد محمدآباد خرزه – میرکی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد محمدآباد …

ادامه مطلب