Home / دانشگاه آزاد (page 2)

دانشگاه آزاد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مجی‌کتی – مرتع بلکرون

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مجی‌کتی – مرتع بلکرون دوره های بدون کنکور واحد مجی‌کتی – مرتع بلکروندانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد فرام‌رودبار حاجی‌صادق – فرام‌لک

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد فرام‌رودبار حاجی‌صادق – فرام‌لک ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد فرام‌رودبار حاجی‌صادق – فرام‌لک  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد فرام‌رودبار حاجی‌صادق – فرام‌لک

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد فرام‌رودبار حاجی‌صادق – فرام‌لک دوره های بدون کنکور واحد فرام‌رودبار حاجی‌صادق – فرام‌لکدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد درکامیان – درونکلاشرقی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد درکامیان – درونکلاشرقی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد درکامیان – درونکلاشرقی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد درکامیان – درونکلاشرقی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد درکامیان – درونکلاشرقی دوره های بدون کنکور واحد درکامیان – درونکلاشرقیدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پایین‌احمدچاله‌پی – پایین‌بازیار

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پایین‌احمدچاله‌پی – پایین‌بازیار ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پایین‌احمدچاله‌پی – پایین‌بازیار  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پایین‌احمدچاله‌پی – پایین‌بازیار

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پایین‌احمدچاله‌پی – پایین‌بازیار دوره های بدون کنکور واحد پایین‌احمدچاله‌پی – پایین‌بازیاردانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ازارسی حاتم – ازارسی حاجی‌بابا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ازارسی حاتم – ازارسی حاجی‌بابا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ازارسی حاتم – ازارسی حاجی‌بابا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ازارسی حاتم – ازارسی حاجی‌بابا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ازارسی حاتم – ازارسی حاجی‌بابا دوره های بدون کنکور واحد ازارسی حاتم – ازارسی حاجی‌بابادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کندوا – کنسی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کندوا – کنسی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کندوا – کنسی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کندوا – کنسی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کندوا – کنسی دوره های بدون کنکور واحد کندوا – کنسیدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پاچه پیازجار – پرواربندی عزیز حاتمی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پاچه پیازجار – پرواربندی عزیز حاتمی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پاچه پیازجار – پرواربندی عزیز حاتمی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پاچه پیازجار – پرواربندی عزیز حاتمی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پاچه پیازجار – پرواربندی عزیز حاتمی دوره های بدون کنکور واحد پاچه پیازجار – پرواربندی عزیز حاتمیدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چم نمشت – چنارجافری

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چم نمشت – چنارجافری ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چم نمشت – چنارجافری  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چم نمشت – چنارجافری

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چم نمشت – چنارجافری دوره های بدون کنکور واحد چم نمشت – چنارجافریدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد هرانمر – آب‌چشمه

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد هرانمر – آب‌چشمه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد هرانمر – آب‌چشمه  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد هرانمر – آب‌چشمه

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد هرانمر – آب‌چشمه دوره های بدون کنکور واحد هرانمر – آب‌چشمهدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پاچم‌ده هارون – پاچه انجیر

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پاچم‌ده هارون – پاچه انجیر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پاچم‌ده هارون – پاچه انجیر  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پاچم‌ده هارون – پاچه انجیر

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پاچم‌ده هارون – پاچه انجیر دوره های بدون کنکور واحد پاچم‌ده هارون – پاچه انجیردانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق اوچ بلاغ – قشلاق محمدبیگ سفلی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق اوچ بلاغ – قشلاق محمدبیگ سفلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق اوچ بلاغ – قشلاق محمدبیگ سفلی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق اوچ بلاغ – قشلاق محمدبیگ سفلی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق اوچ بلاغ – قشلاق محمدبیگ سفلی دوره های بدون کنکور واحد قشلاق اوچ بلاغ – قشلاق محمدبیگ سفلیدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه …

ادامه مطلب