Home / دانشگاه آزاد (page 3)

دانشگاه آزاد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شاه بداغ – صفرخواجه

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شاه بداغ – صفرخواجه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شاه بداغ – صفرخواجه  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شاه بداغ – صفرخواجه

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شاه بداغ – صفرخواجه دوره های بدون کنکور واحد شاه بداغ – صفرخواجهدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تکیه ناوه – کرود

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تکیه ناوه – کرود ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تکیه ناوه – کرود  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تکیه ناوه – کرود

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تکیه ناوه – کرود دوره های بدون کنکور واحد تکیه ناوه – کروددانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق تومارحاج سعد – قشلاق تومار حاج‌غایب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق تومارحاج سعد – قشلاق تومار حاج‌غایب ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق تومارحاج سعد – قشلاق تومار حاج‌غایب  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق تومارحاج سعد – قشلاق تومار حاج‌غایب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق تومارحاج سعد – قشلاق تومار حاج‌غایب دوره های بدون کنکور واحد قشلاق تومارحاج سعد – قشلاق تومار حاج‌غایبدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کلستان علیا – کلور

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کلستان علیا – کلور ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کلستان علیا – کلور  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کلستان علیا – کلور

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کلستان علیا – کلور دوره های بدون کنکور واحد کلستان علیا – کلوردانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گزور سفلی – گزور علیا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گزور سفلی – گزور علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گزور سفلی – گزور علیا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گزور سفلی – گزور علیا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گزور سفلی – گزور علیا دوره های بدون کنکور واحد گزور سفلی – گزور علیادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بنه خلخال – بنیادآباد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بنه خلخال – بنیادآباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بنه خلخال – بنیادآباد  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بنه خلخال – بنیادآباد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بنه خلخال – بنیادآباد دوره های بدون کنکور واحد بنه خلخال – بنیادآباددانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق تیلاندار – قشلاق جدا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق تیلاندار – قشلاق جدا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق تیلاندار – قشلاق جدا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق تیلاندار – قشلاق جدا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق تیلاندار – قشلاق جدا دوره های بدون کنکور واحد قشلاق تیلاندار – قشلاق جدادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شهماربیگ‌لو – شهبازلو

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شهماربیگ‌لو – شهبازلو دوره های بدون کنکور واحد شهماربیگ‌لو – شهبازلودانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شهماربیگ‌لو – شهبازلو

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شهماربیگ‌لو – شهبازلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شهماربیگ‌لو – شهبازلو  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پیرزاده – پیله‌رود

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پیرزاده – پیله‌رود ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پیرزاده – پیله‌رود  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پیرزاده – پیله‌رود

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پیرزاده – پیله‌رود دوره های بدون کنکور واحد پیرزاده – پیله‌روددانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اناویز – اندرق

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اناویز – اندرق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اناویز – اندرق  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اناویز – اندرق

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اناویز – اندرق دوره های بدون کنکور واحد اناویز – اندرقدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوعلی – اوصالوی کاظم

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوعلی – اوصالوی کاظم ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوعلی – اوصالوی کاظم  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مطلب