Home / مدارس

مدارس

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پیرزاده – پیله‌رود

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پیرزاده – پیله‌رود کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان پیرزاده – پیله‌رود را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد پیرزاده – پیله‌رود

ثبت نام مدارس شاهد پیرزاده – پیله‌رود ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد پیرزاده – پیله‌رود در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد پیرزاده – پیله‌رود طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پیرزاده – پیله‌رود

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پیرزاده – پیله‌رود مدارس تیزهوشان پیرزاده – پیله‌رود  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان پیرزاده …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پیرزاده – پیله‌رود  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پیرزاده – پیله‌رود   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پیرزاده – پیله‌رود : آزمون مدارس تیزهوشان پیرزاده – پیله‌رود هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پیرزاده – پیله‌رود

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پیرزاده – پیله‌رود ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پیرزاده – پیله‌رود  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اناویز – اندرق

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اناویز – اندرق کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اناویز – اندرق را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد اناویز – اندرق

ثبت نام مدارس شاهد اناویز – اندرق ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد اناویز – اندرق در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد اناویز – اندرق طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اناویز – اندرق

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اناویز – اندرق مدارس تیزهوشان اناویز – اندرق  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اناویز …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اناویز – اندرق  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اناویز – اندرق   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اناویز – اندرق : آزمون مدارس تیزهوشان اناویز – اندرق هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اناویز – اندرق

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اناویز – اندرق ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اناویز – اندرق  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اوعلی – اوصالوی کاظم

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اوعلی – اوصالوی کاظم کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اوعلی – اوصالوی کاظم را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد اوعلی – اوصالوی کاظم

ثبت نام مدارس شاهد اوعلی – اوصالوی کاظم ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد اوعلی – اوصالوی کاظم در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد اوعلی – اوصالوی کاظم طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اوعلی – اوصالوی کاظم

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اوعلی – اوصالوی کاظم مدارس تیزهوشان اوعلی – اوصالوی کاظم  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اوعلی – اوصالوی کاظم  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اوعلی – اوصالوی کاظم   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اوعلی – اوصالوی کاظم : آزمون مدارس تیزهوشان اوعلی – اوصالوی کاظم هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اوعلی – اوصالوی کاظم

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اوعلی – اوصالوی کاظم ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اوعلی – اوصالوی کاظم  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان آق‌بلاغ‌رستم‌خانی – آق‌چه‌کند

کارت ورود به جلسه تیزهوشان آق‌بلاغ‌رستم‌خانی – آق‌چه‌کند کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان آق‌بلاغ‌رستم‌خانی – آق‌چه‌کند را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد بودالالو – بیله‌درق

ثبت نام مدارس شاهد بودالالو – بیله‌درق ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بودالالو – بیله‌درق در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بودالالو – بیله‌درق طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بودالالو – بیله‌درق

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بودالالو – بیله‌درق مدارس تیزهوشان بودالالو – بیله‌درق  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان بودالالو …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بودالالو – بیله‌درق  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بودالالو – بیله‌درق   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بودالالو – بیله‌درق : آزمون مدارس تیزهوشان بودالالو – بیله‌درق هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بودالالو – بیله‌درق

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بودالالو – بیله‌درق ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بودالالو – بیله‌درق  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اروج کندی – اسداله کندی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اروج کندی – اسداله کندی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اروج کندی – اسداله کندی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

ادامه مطلب