Home / مدارس

مدارس

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دوشمیان – ده جامی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دوشمیان – ده جامی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دوشمیان – ده جامی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دوشمیان – ده جامی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دوشمیان – ده جامی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دوشمیان – ده جامی : آزمون مدارس تیزهوشان دوشمیان – ده جامی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دوشمیان – ده جامی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دوشمیان – ده جامی مدارس تیزهوشان دوشمیان – ده جامی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد دوشمیان – ده جامی

ثبت نام مدارس شاهد دوشمیان – ده جامی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد دوشمیان – ده جامی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد دوشمیان – ده جامی طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دوشمیان – ده جامی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دوشمیان – ده جامی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان دوشمیان – ده جامی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تازه‌آباد مجید – تازه‌آباد مولائی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تازه‌آباد مجید – تازه‌آباد مولائی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان تازه‌آباد مجید – تازه‌آباد مولائی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد تازه‌آباد مجید – تازه‌آباد مولائی

ثبت نام مدارس شاهد تازه‌آباد مجید – تازه‌آباد مولائی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد تازه‌آباد مجید – تازه‌آباد مولائی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد تازه‌آباد مجید – تازه‌آباد مولائی طبق روال سال …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آباد مجید – تازه‌آباد مولائی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آباد مجید – تازه‌آباد مولائی مدارس تیزهوشان تازه‌آباد مجید – تازه‌آباد مولائی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آباد مجید – تازه‌آباد مولائی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آباد مجید – تازه‌آباد مولائی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آباد مجید – تازه‌آباد مولائی : آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آباد مجید – تازه‌آباد مولائی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تازه‌آباد مجید – تازه‌آباد مولائی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تازه‌آباد مجید – تازه‌آباد مولائی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تازه‌آباد مجید – تازه‌آباد مولائی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان خوش‌مکان علیا – خیل‌فیاتک یکن

کارت ورود به جلسه تیزهوشان خوش‌مکان علیا – خیل‌فیاتک یکن کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان خوش‌مکان علیا – خیل‌فیاتک یکن را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد خوش‌مکان علیا – خیل‌فیاتک یکن

ثبت نام مدارس شاهد خوش‌مکان علیا – خیل‌فیاتک یکن ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد خوش‌مکان علیا – خیل‌فیاتک یکن در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد خوش‌مکان علیا – خیل‌فیاتک یکن طبق روال سال …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان خوش‌مکان علیا – خیل‌فیاتک یکن

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان خوش‌مکان علیا – خیل‌فیاتک یکن مدارس تیزهوشان خوش‌مکان علیا – خیل‌فیاتک یکن  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خوش‌مکان علیا – خیل‌فیاتک یکن  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خوش‌مکان علیا – خیل‌فیاتک یکن   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خوش‌مکان علیا – خیل‌فیاتک یکن : آزمون مدارس تیزهوشان خوش‌مکان علیا – خیل‌فیاتک یکن هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خوش‌مکان علیا – خیل‌فیاتک یکن

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خوش‌مکان علیا – خیل‌فیاتک یکن ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خوش‌مکان علیا – خیل‌فیاتک یکن  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پرتاله – پش‌آباد

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پرتاله – پش‌آباد کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان پرتاله – پش‌آباد را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد پرتاله – پش‌آباد

ثبت نام مدارس شاهد پرتاله – پش‌آباد ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد پرتاله – پش‌آباد در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد پرتاله – پش‌آباد طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پرتاله – پش‌آباد

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پرتاله – پش‌آباد مدارس تیزهوشان پرتاله – پش‌آباد  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان پرتاله …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پرتاله – پش‌آباد  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پرتاله – پش‌آباد   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پرتاله – پش‌آباد : آزمون مدارس تیزهوشان پرتاله – پش‌آباد هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پرتاله – پش‌آباد

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پرتاله – پش‌آباد ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پرتاله – پش‌آباد  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سیاسران سفلی – سیاسران علیا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سیاسران سفلی – سیاسران علیا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سیاسران سفلی – سیاسران علیا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

ادامه مطلب